Wzory dokumentów

 

Wzory dokumentów do pobrania

 

Dla pracownika/zleceniobiorcy

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych  oraz ubezpieczenia zdrowotnego – osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

 

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Wniosek o objecie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

 

Druki związane z wypłatą zasiłku chorobowego/opiekuńczego/rehabilitacyjnego

ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem

ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem  (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia,umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)

ZUS Z-3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego

ZUS Z-15 oświadczenie do celów zasiłku opiekuńczego

ZUS Z-10 oświadczenie w związku z uzyskaniem zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia,

N-9 zaświadczenie o stanie zdrowia (wypełnia lekarz)

ZUS Np-7  wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Pit-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Inne

Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek 

Oświadczenie  osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

Z -17 Karta zasiłkowa

RD – 3 Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek

S-72b Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

ZUS ZZU Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

ZUS ZRU Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

ZAS-64 Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego

Sprzeciw OL-4 Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

Print Friendly, PDF & Email