Napisane przez on 20/03/2016 in Ogólne | Możliwość komentowania Składki ZUS od umowy zlecenia w 2016 została wyłączona

Składki ZUS od umowy zlecenia w 2016

Od 01 stycznia 2016 osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe w danym miesiącu będzie niższa od ustawowego najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego dla danego roku kalendarzowego obecnie wynosi 1 850 zł będzie obowiązkowo opłacała składki ZUS.

 

Przykład

Przychód z umowy zlecenia otrzymany w marcu 2016 r.

Hubert wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia ze zleceniobiorcą:

  • A w okresie od 01.03.2016 do 24.03.2016 przychód uzyskany z umowy:  800 zł
  • B w okresie od 01.03.2016 do 07.03.2016 przychód uzyskany z umowy: 1 000 zł
  • C w okresie od 04.03.2016 do 21.03.2016 przychód uzyskany z umowy: 1 850 zł

W marcu Huberta przychody z tytułu wszystkich umów zlecenia podlegają składom ZUS. Łączna podstawa wymiaru składek  z umowy z firmą A i B wynosi  1 800zł (1 000zł + 800zł) jest niższa od wymaganych 1 850 zł dlatego trzecia umowa z firma C też będzie podlegała składkom ZUS. Łączna kwota od której należy odprowadzić składki ZUS wynosi: 3 650 zł (przychody z umowy A+B+C). Podstawę wymiaru składek będzie kwota faktycznie uzyskana a nie kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu 1850 zł.

 

Przykład

Hubert wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia ze zleceniobiorcą A,B,C:

  • A w okresie od 01.03.2016 do 24.03.2016 przychód uzyskany z umowy:  200 zł
  • B w okresie od 01.03.2016 do 07.03.2016 przychód uzyskany z umowy: 3 000 zł
  • C w okresie od 04.03.2016 do 21.03.2016 przychód uzyskany z umowy:  400 zł

Łączna podstawa wymiaru składek z umów zlecenia w firmie A i B wynosi 3 200 zł  należy od tej kwoty odprowadzić składki ZUS, podstawę wymiaru składek będzie kwota faktycznie uzyskana a nie kwota równa minimalnemu wynagrodzeniu 1850 zł. Dopiero trzecia umowa z firmą C 400 zł nie będzie podlegała obowiązkowym składkom ZUS jedynie dobrowolnym składkom.

 

Nie uległy zmianie przepisy  w stosunku do uczniów i studentów, umowy zlecenia  z nimi zawarte nadal nie podlegają składkom ZUS.

 

Sprawdzenie zleceniobiorcy w ZUS

Płatnikom składek ZUS czasem trudno będzie ustalić prawidłową podstawę w przypadku gdy osoba ma zawartych kilka umów zlecenia z różnymi zleceniodawcami a u nas złoży oświadczenie, że z tytułu innych umów zlecenia otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie (obecnie 1 850 zł). Za prawidłowe rozliczenia z ZUS odpowiedzialny jest nadal płatnik pomimo złożonego oświadczenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do zgłoszenia do prawidłowych ubezpieczeń możemy złożyć wniosek w tej sprawie do ZUS na druku ZUS-US-PWS-01  – Wniosek o zbadanie prawidłowości wykazanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, o którym mowa w art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wzór wniosku ZUS-US-PWS-01  do pobrania TUTAJ

Przepis art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje zasady podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia w przypadku równoczesnego spełniania warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami z innych określonych tytułów.

Art. 34 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład, na wniosek płatnika składek, bada prawidłowość wykazanych przez tego płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 9 ust. 2c. Jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek Zakład stwierdzi błędne wykazanie składek, informuje o tym niezwłocznie płatnika składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek.

 

Przedmiotem wniosku jest więc wyłącznie zbadanie, czy wykonywanie wymienionej wyżej umowy rodzi w badanym okresie obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w oparciu o podstawy wymiaru składek wykazane przez płatników składek w dokumentach rozliczeniowych za ubezpieczonego.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm).
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.