Napisane przez on 13/09/2015 in Odwołanie od decyzji ZUS | Możliwość komentowania Odwołanie od decyzji ZUS została wyłączona

Odwołanie od decyzji ZUS

Podstawą wszczęcia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy lub odwołanie w razie niewydania przez organ rentowy  stosownej decyzji w terminie dwóch miesięcy.

 

Odwołanie od decyzji organu rentowego można wnieść:

 • na piśmie do organu, który wydał decyzję,
 • ustnie do protokołu sporządzonego przez organ który wydał decyzję,
 • ustnie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Sąd do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja, chyba że sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania. W takim wypadku przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.

Odwołanie pisemne od decyzji składamy w dwóch egzemplarzach, jeden dla organu rentowego, drugi dla sądu, trzeci egzemplarz warto zostawić dla siebie.  Odwołanie od decyzji organu rentowego nie podlega opłacie sądowej.

 

Termin na złożenie odwołania

Odwołanie składamy w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

 

Bezczynność organu rentowego

Z kolei jeżeli organ rentowy nie wyda decyzji w terminie dwóch miesięcy (taka sytuacja traktowana jest jako decyzja odmowna organu), licząc od dnia zgłoszenia roszczenia, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu. W tym przypadku nie można wnieść odwołania ustnie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Jedynie na piśmie do organu który był zobowiązany do wydania decyzji lub ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika ZUS.

 

Nowe okoliczności w sprawie

Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla poprzednią decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje nową decyzję, od której przysługuje odwołane do sądu. Taka procedura ma miejsce wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.

 

Ważne!

Sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy (renta) jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia. Wyjątkowo jeżeli odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie. W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Uznanie odwołania przez ZUS

Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W takim wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

 

Nie uznanie odwołania przez ZUS

Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

 

Właściwość miejscowa

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych niezależnie od wartości przedmiotu sporu należą sprawy:

 1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. o świadczenie rehabilitacyjne,
 3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 4. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 5. o świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

 

Wyrok sądu

Po rozpoznaniu sprawy, sąd wydaje wyrok, w którym może:

 • uwzględnić odwołanie, zmieniając decyzję ZUS w całości lub w części,
 • oddalić odwołanie jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia, co za tym idzie uznając stanowisko ZUS.

W przypadku gdy odwołanie zostało wniesione w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy możliwe są dwa rozwiązania:

 • sąd zobowiązuje organ rentowy do wydania decyzji w określonym terminie,
 • sam orzeka co do istoty sprawy.

 

Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody między stronami. Rozstrzygnięcie może mieć formę: wyroku sądu lub decyzji organu rentowego. Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd – przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub w części żądanie strony – powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części (w tej części, której dotyczy pozytywna dla strony decyzja). Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji nie ma wpływu na bieg sprawy.

 

Od niekorzystnego wyroku I instancji, strony mogą wnieść apelację do sądu II instancji. Sądem właściwym dla rozpoznania apelacji od wyroku sądu rejonowego jest sąd okręgowy, w przypadku wydania wyroku przez sąd okręgowy w I instancji, właściwym do rozpoznania apelacji będzie sąd apelacyjny.

 

Pobierz w PDF: Odwołanie od decyzji  ZUS

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.