Napisane przez on 01/09/2015 in FP i FGŚP | Możliwość komentowania FP i FGŚP po powrocie z urlopu macierzyńskiego została wyłączona

FP i FGŚP po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Pracodawca nie opłaca składek na FP i FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z ww. urlopów.

 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje tylko temu pracodawcy do którego pracownicy wracają z udzielonego im przez tego pracodawcę urlopu. W przypadku zmiany pracodawcy, nowemu pracodawcy nie przysługuje na tych pracowników zwolnienie.

 

W przypadku gdy z urlopu korzystają obydwoje rodzice, uprawnienie do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP przysługuje temu pracodawcy, który jako pierwszy udzielił  urlopu.

 

W przypadku gdy pracodawca po powrocie pracownika np. z urlopu rodzicielskiego wykorzysta 36 miesięczny okres zwolnienia a następnie po tym okresie udzieli urlopu wychowawczego to po powrocie z urlopu wychowawczego nie będzie przysługiwało zwolnienie.

 

W przypadku gdy po urlopie macierzyńskim został bezpośrednio udzielony urlop wychowawczy okres 36 miesięcznego zwolnienia będzie przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca po powrocie z udzielonego urlopu wychowawczego.

 

W przypadku gdy po urlopie macierzyńskim zostanie udzielony urlop wypoczynkowy lub dni wolne na opiekę nad zdrowym dzieckiem art. 188 K.p. czy też po okresie niezdolności do pracy (L-4)  samego ubezpieczonego lub członka rodziny na którego przysługuje zasiłek opiekuńczy. Zwolnienie z opłacania składek na omawiane fundusze liczymy od  pierwszego dnia miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie od dnia faktycznego rozpoczęcia pracy  np.: nie od dnia powrotu np. z urlopu wypoczynkowego czy zasiłku opiekuńczego.

Przykład

Pani Jadzia wróciła do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim w dniu 17 lipca 2014, a od 18 lipca do 30.09.2014 wykorzystuje zaległy urlop wypoczynkowy. Od dnia 01.10 2014 pracodawca udzielił rocznego urlopu wychowawczego do dnia 30.09.2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 do 31.05.2016

Wyliczamy przysługujące pracodawcy zwolnienie z opłacania składek:

08.2014 do 09.2014 – 2 miesiące

10.2015 do 12.2015 – 3 miesiące

06.2016 do 31.12.2018 – 31 miesięcy

 

Powrót z urlopu ojcowskiego o którym mowa w art. 182 3 § 1 Kodeksu pracy nie uprawnia pracodawcy do zwolnienia pomimo, że za ten okres ojcu dziecka wypłacany jest zasiłek macierzyński.

 

Co w przypadku jeżeli pomimo zwolnienia ze składek na FP i FGŚP nadal opłacamy składki za pracownika do ZUS

Za miesiące w których zostały naliczone nienależne składki na FP i FGŚP należy sporządzić korekty deklaracji DRA ale bez imiennych raportów miesięcznych (RCA, RSA), ponieważ składki  na FP i FGŚP wykazywane są jedynie w deklaracji rozliczeniowej DRA.

Na podstawie art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek.

Po sporządzeniu korekt deklaracji należy zwrócić się do ZUS o rozliczenie konta w celu ustalenia ewentualnej nadpłaty, chyba że mamy pewność, że do tej pory opłacaliśmy wszystkie składki w terminie i w należnej wysokości to różnicę składek na FP i FGŚP możemy zaliczyć na poczet składek za bieżący miesiąc tj. składki na FP i FGŚP za bieżący miesiąc opłacimy pomniejszając o nadpłatę wynikającą z korekt deklaracji.

Gdy jednak zdecydujemy się na zwrot nadpłaconych składek, należy zwrócić się z wnioskiem do ZUS o ich zwrot.

 

Podstawa prawna:

  • 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
  • 9a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.)
  • 1823 § 1 Kodeks pracy
  • art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.