Napisane przez on 13/05/2015 in Orzecznictwo | Możliwość komentowania Kwestionowanie przez ZUS wysokości wynagrodzenia została wyłączona

Kwestionowanie przez ZUS wysokości wynagrodzenia

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zakwestionować  wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa (art. 58 k.c.)”. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 7 marca 2013, sygn. akt IIIAUa 151/12

Art. 58 Kodeksu cywilnego mówi:

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

 

 

Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 maja 2014, sygn. akt AUa 1860/13

„Ocena godziwości wynagrodzenia wymaga (…) uwzględnienia okoliczności każdego konkretnego przypadku, a zwłaszcza rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy oraz wymaganych kwalifikacji (…)”

„Ustalenie w umowie o pracę rażąco wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne jako dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu ”

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.