Napisane przez on 19/02/2015 in Ogólne | Możliwość komentowania Składka na FGŚP została wyłączona

Składka na FGŚP

Składkę na FGŚP pracodawca nalicza i odprowadza za pracownika, o którym mowa a art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Tj. za osobę która:

  • pozostaje pracodawcą w stosunku pracy,
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

 

 

Kiedy nie naliczamy składek na FGŚP?

 

1. Składek na FGŚP nie naliczamy od: małżonka pracodawcy, jego dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób  przysposabiających, a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów i synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

 

2. Nie opłacamy składek na FGŚP za osoby które ukończyły wiek co najmniej:

  • 55 lat w przypadku kobiet
  • 60 lat w przypadku mężczyzn

(Obowiązuje od 01.07.2009r.)

W przypadku przekroczenia wieku uprawniającego do zwolnienia w trakcie miesiąca, zwolnienie z opłacania składek na FGŚP przysługuje od następnego miesiąca.

Przykład

Wiek 55/60 lat został ukończony 2 sierpnia, zwolnienie ze składek przysługuje od 1 września.

 

W przypadku przekroczenia wieku uprawniającego do zwolnienia 1 dnia miesiąca, zwolnienie z opłacania składek na FGŚP przysługuje już od tego  miesiąca.

Przykład

Wiek 55/60 lat został ukończony 2 września, zwolnienie ze składek przysługuje od 1 września.

 

3.  Za osoby które nie ukończyły 30 roku życia posiadały status osoby bezrobotnej oraz zostały skierowane do pracy (okres zwolnienia wynosi 12 miesięcy liczony od pierwszego miesiąca od zawarcia umowy o pracę). Obowiązuje od 27 maja 2014

4.  Za osoby które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały  w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy, (zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca od zawarcia umowy o pracę). Obowiązuje od 01.07.2009r.

5. Za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu. Obowiązuje od 01.01.2009r.

 

Nie opłacamy składek na FGŚP za osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi na zasadzie dobrowolności.

 

Składka na FP wynosi 0,10% podstawy wymiaru.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.