Napisane przez on 22/01/2015 in Dokumentacja zasiłkowa | Możliwość komentowania Świadczenie rehabilitacyjne została wyłączona

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego:

90%  podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,

75%  podstawy za pozostały okres,

100%  podstawy jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

 

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne: osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, oraz do urlopu dla podratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagane dokumenty:

Do przyznania i wypłaty przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego niezbędne są:

ZUS Np-7  Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego

ZUS N-9  Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego

ZUS N-10  Wywiad zawodowy z miejsca pracy, dokument ten przedkładamy w przypadku gdy świadczenie będzie wypłacane po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

 

ZUS Z-3 w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem

ZUS Z-3a w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem  (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą)

ZUS Z–3b w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.