Napisane przez on 03/01/2015 in Wynagrodzenie chorobowe, Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia została wyłączona

Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Ustalenie podstawy wynagrodzenia chorobowego w przypadku choroby w pierwszym miesiącu zatrudnienia.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.

Rozważymy dwa przypadki:

1. Gdy pracownik  przepracował w pierwszym miesiącu pracy choćby 1 dzień.

2. Gdy pracownik nie przepracował w pierwszym miesiącu pracy ani 1 dnia.

 

Przypadek 1

Gdy pracownik  przepracował w pierwszym miesiącu pracy choćby 1 dzień, podstawę wynagrodzenia chorobowego ustalamy:

 

1.  W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 8 października 2014, przedstawił zwolnienie potwierdzające niezdolność do pracy (L-4) od 14 do 19 października 2014 (6 dni). W umowie o pracę, określono wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 200 zł brutto. Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota wynagrodzenia określonego w umowie o pracę pomniejszona o 13,71 % tj. 1898,38 zł.

 

Ważne !

Wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktujemy jak wynagrodzenie określone w stałej miesięcznej stawce.

 

2. W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne i przepracował w danym miesiącu choćby 1 dzień, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożone przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu. (art. 37 ust. 2 pkt. 2 ustawy zasiłkowej).

Przykład

Pracownik zatrudniony od 2 stycznia 2015, przedstawił zwolnienie L-4 uprawniające do 5 dni  wynagrodzenia chorobowego (od 12 do 16 stycznia 2015). Obowiązujący czas pracy w styczniu 2015 to 20 dni roboczych. Pracownik przepracował 15 dni.

Za czas przepracowany po pomniejszeniu (13,71 %) otrzymał wynagrodzenie 2 230 zł . Podstawę wynagrodzenia chorobowego obliczamy:

Otrzymane wynagrodzenie za 15 dni dzielimy przez 15 dni przepracowanych i mnożymy przez ilość 20 dni obowiązujących do przepracowania w styczniu 2015

(2 230 zł : 15 dni) x 20 dni = 2 973,33 zł

Podstawa wynagrodzenia chorobowego wynosi 2 973,33 zł

 

3. W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości i oprócz tego otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia i w pierwszym miesiącu zatrudnienia przepracował choćby 1 dzień).

Podstawę zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy dotyczy wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej stawce, natomiast zmienne składniki wynagrodzenia miesięcznego obliczamy, przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożone przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu.

 

 

Przypadek 2

Gdy pracownik nie przepracował w pierwszym miesiącu pracy ani 1 dnia, podstawę wynagrodzenia chorobowego ustalamy:

 

1.  W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 grudnia 2014, przedstawił zwolnienie potwierdzające niezdolność do pracy (L-4) od 1 do 31 grudnia 2014. W umowie o pracę, określono wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce w wysokości 2 200 zł brutto. Podstawę wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota wynagrodzenia określonego w umowie o pracę pomniejszona o 13,71 % tj. 1898,38 zł. (2 200 zł – 13,71%).

 

2. W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne i nie przepracował choćby jednego dnia, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 grudnia 2014, przedstawił zwolnienie potwierdzające niezdolność do pracy (L-4) od 1 do 31 grudnia 2014. Pracownikowi w umowie o pracę określono wynagrodzenie akordowe. Pracownik jest zatrudniony na stanowisku fryzjera. Na takim samym stanowisku u tego pracodawcy wykonują pracę jeszcze 2 osoby. Przeciętna wysokość wynagrodzenia akordowego przez 2 pracowników wynosi 2 320 zł po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne 13,71 %. Kwota 2 320 zł stanowi podstawę  wymiaru wynagrodzenia chorobowego.

 

Ważne!

Wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub innym akcie stanowi podstawę do zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu pracy, gdy bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przez okres z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku (12 miesięcy), korzystał z urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego albo odbywał czynną służbę wojskową.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 3 pkt 4; art. 37 ust. 1,2; art. 49 ust. 1,2 Ustawy zasiłkowej

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.