Napisane przez on 26/10/2014 in Urlop wychowawczy | Możliwość komentowania Urlop wychowawczy z innego tytułu niż umowa o pracę została wyłączona

Urlop wychowawczy z innego tytułu niż umowa o pracę

 

1. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem składa oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu oraz zobowiązana jest przedłożyć w ZUS:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez dziecko takiego orzeczenia.

Wzór oświadczenia do pobrania TUTAJ

 

2. Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają osoby będące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej osobami sprawującymi osobistą opiekę nad dzieckiem, a które nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu jako osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z tym, że:

1) prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia albo zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2) prowadziły inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres co najmniej 6 miesięcy i które zaprzestały jej prowadzenia,

3) były zleceniobiorcami, którzy wykonywali pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z  Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, przez okres co najmniej 6 miesięcy i którzy zaprzestali jej wykonywania,

4) były osobami współpracującymi z osobami o których mowa w ppkt 1-3, a które przez okres co najmniej 6 miesięcy współpracowały przy prowadzeniu działalności albo przy umowie, i które zaprzestały tej współpracy,

5) były osobami duchownymi, podlegającymi z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Warunkiem objęcia ubezpieczeniom emerytalnym jest nie podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu oraz brak ustalonego prawa do emerytury lub renty.

 

3. Prawo do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym przysługuje jednemu z rodziców, pod warunkiem, że drugi rodzic nie jest objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułów o których mowa w pkt. 2 ppkt 1) – 5), z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego albo wyłącznie ubezpieczeniem emerytalnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

4. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w oświadczeniu osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem zobowiązana jest powiadomić ZUS w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

5. Dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia emerytalnego oraz dokumenty rozliczeniowe za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem sporządza ZUS.

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.