Napisane przez on 31/05/2014 in Zasiłek chorobowy | Możliwość komentowania Ograniczenie podstawy zasiłku po ustaniu zatrudnienia została wyłączona

Ograniczenie podstawy zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Ograniczeniu podlega podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (ustaniu zatrudnienia).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługująca za okres po ustaniu zatrudnienia nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3 miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu zatrudnienia ulega zmianie w każdym roku od:

  • 1 marca
  • 1 czerwca
  • 1 września
  • 1 grudnia

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS za okres:

  • od 1 marca 2014 do 31 maja 2014 wynosi 3.823,32 zł (przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału 2013 r.)
  • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2014 wynosi 3 895,31 zł (przeciętne wynagrodzenie z I kwartału 2014)

 

Przykład

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej do dnia 31 maja, legitymuje się niezdolnością do pracy od dnia 1 marca do 30 czerwca. Prawo do zasiłku chorobowego nabył po upływie 33 dni tj. od dnia 3 kwietnia.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalona jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 12 przepracowanych miesięcy,  za okres od  3 kwietnia do 31 maja wynosi 5 000,00 zł natomiast po ustaniu zatrudnienia podstawa zasiłku chorobowego ulegnie ograniczeniu do kwoty 3 895,31 zł za okres od 1 -30 czerwca.

 

Ograniczeniu podlega podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, niezależnie od tego, kiedy powstała niezdolność do pracy tj. jeszcze w trakcie zatrudnienia czy też po ustaniu zatrudnienia. (art. 46 ustawy zasiłkowej)

W wyroku z dni 7 kwietna 2009 r. (I UK 337/08) SN wskazał wyraźnie, że ograniczenie wysokości podstawy obliczania zasiłku chorobowego wynikające z art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma zastosowanie także wówczas, gdy okres zasiłkowy rozpoczął się w czasie trwania zatrudnienia. Zatem przepis ten stosuje się do wszelkich okresów pobierania zasiłku chorobowego, także po ustaniu tytułu ubezpieczenia. W szczególności wykładnia językowo – logiczna nie pozwala na postawienie tezy, że ograniczenie wysokości podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uregulowane w tym przepisie ma miejsce tylko wówczas, gdy prawo do zasiłku powstało po ustaniu tytułu ubezpieczenia a nie ma zastosowania w takiej sytuacji, gdy prawo powstało w czasie trwania tytułu ubezpieczenia i obejmuje również okres po jego ustaniu

 

 

Podstawa prawna

art. 46 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze wyłączone.