Napisane przez on 02/04/2014 in Zasiłek chorobowy | 1 comment

Obniżenie zasiłku chorobowego

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, popularne L-4, jesteśmy zobowiązani dostarczyć płatnikowi składek w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania. Za datę otrzymania zaświadczenia przyjmuje się datę wystawienia zaświadczenia przez lekarza. Jeżeli jednak będziesz w stanie wykazać, że data otrzymania zaświadczenia była późniejsza od daty wystawienia, przy liczeniu 7 dni należy przyjąć tą późniejszą datę.

Jeżeli 7 dzień przypada w sobotę lub inny ustawowo dzień wolny od pracy, to za ostateczny dzień na dostarczenie L-4 uważa się najbliższy dzień roboczy.

 

Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11) przyjęte zostało, że jeżeli koniec 7 dniowego terminu na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego przypada w sobotę, należy uznać, że zaświadczenie lekarskie zostało dostarczone w terminie, jeżeli zostało dostarczone w najbliższy dzień roboczy, w takiej sytuacji nie stosuje się obniżenia zasiłku o 25 %.

Przy ustalaniu 7 dni nie uwzględnia się dnia w którym otrzymałeś L-4.

 

Przykład

W dniu 1 kwietnia Justyna K. otrzymała zwolnienie L-4 obejmujące okres od 2 do 10 kwietnia. Termin 7 dni, w którym należy dostarczyć zwolnienie pracodawcy liczony jest od 2 kwietnia i upływa 9 kwietnia. Liczymy od dnia następnego po dniu otrzymania L-4.

 

W przypadku gdy zwolnienie L-4 dostarczymy po upływie 7 dni od jego otrzymania, zasiłek chorobowy ulega obniżeniu o 25 % za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia do pracodawcy.

 

Przykład

Jan B. otrzymuje zasiłek chorobowy  tytułu umowy o pracę. Otrzymał L-4 na okres od 1 do 25 kwietnia. Zaświadczenie lekarskie był zobowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od daty wystawienia tj. do 8 kwietnia włącznie. L-4 dostarczył 17 kwietnia.

Zasiłek chorobowy Janowi B. zostanie obniżony o 25% za okres od 8 do 17 kwietnia.

 

W przypadku gdy zaświadczenie L-4 obejmuje okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe określone w art. 92 Kodeksu pracy i zasiłek chorobowy, obniżenie o 25% stosuje się wyłącznie do zasiłku chorobowego, obniżenie o 25% nie dotyczy wynagrodzenia chorobowego.

Obniżenia o 25% nie stosuje się, jeżeli niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Jeden komentarz na “Obniżenie zasiłku chorobowego”

  1. Sebastian pisze:

    Ministerstwo Zdrowia obiecuje od następnego roku elektroniczny obieg dokumentów L-4 do ZUS. Ciekawe czy dotrzymają terminu.